Motor Tàrrega es pren molt seriosament la privacitat. Agraïm la confiança que diposita en nosaltres al proporcionar-nos la seva informació personal. Sempre utilitzarem la seva informació personal d’una manera justa i que mereixi aquesta confiança.

Sempre l’informarem amb total claredat sobre quina informació recollim, què fem amb ella, amb qui la compartim i amb qui haurà de contactar si té algun dubte.

Mitjançant la present Política s’informa que les dades personals dels clients/proveïdors de Motor Tàrrega seran tractades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en el RGPD (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades .

A l’efecte de complir amb l’esmentada normativa i ajudar al client o usuari de qualsevol Producte o Servei a entendre com es recopilen, empren, tracten i protegeixen les seves dades personals, li informem dels següents aspectes relacionats amb el seu dret a la protecció de dades personals.

AVÍS SOBRE LA PRIVACITAT DE LES DADES DE CLIENTS / PROVEÏDORS

Quines categories de dades personals processarà Motor Tàrrega?
Dades de contacte, com el nom, l’adreça de correu electrònic i el número de telèfon.
Dades corporatives: com el nom de l’empresa, el lloc de treball i el país.
Dades sobre reparació o manteniment: com el seguiment i el registre de les activitats (incloses reclamacions cobertes per garantia) que dugui a terme en relació amb la reparació o el manteniment dels vehicles.
Dades financeres: com informació sobre pagaments o crèdits i dades de comptes bancaris.
Dades contractuals: com ordres de compra, contractes i altres acords entre vostè i Motor Tàrrega.

Fonaments jurídics i propòsits del processament
Motor Tàrrega processarà les seves dades personals basant-se en qualsevol dels següents fonaments jurídics i per als següents propòsits; més avall s’ofereixen més detalls.
Obligació legal: Per exemple, Motor Tàrrega podria estar obligat per llei a informar de les transaccions a l’Agència Tributària, la qual cosa requeriria que Motor Tàrrega processés les seves dades personals.
Obligació contractual: Per exemple, Motor Tàrrega podria estar obligat a processar les seves dades personals per a complir els termes i acords d’una comanda o d’un contracte de servei que hagués signat vostè o la seva empresa.

Interessos legítims: Els interessos legítims de Motor Tàrrega inclouen l’interès de gestionar les seves operacions diàries d’acord amb les pràctiques empresarials justes i legítimes, inclosa la gestió de les seves relacions amb els seus clients per tal de complir els contractes dels que vostè o la seva empresa constitueixin una part i / o prendre les mesures necessàries abans de celebrar un contracte amb vostè o la seva empresa.
En algun cas excepcional i només quan no es pugui aplicar cap altre fonament jurídic, Motor Tàrrega podria sol·licitar a part el seu consentiment per processar les seves dades personals per a les finalitats que s’indiquen a continuació. Si dóna el seu consentiment, sempre tindrà dret a retirar-lo.
Comunicacions promocionals i de màrqueting: com l’enviament d’informació sobre els nostres serveis, material promocional i publicitari, i invitacions a esdeveniments que hàgim organitzat nosaltres o altres empreses externes amb les que col·laborem.
Enquestes de clients: com enquestes de satisfacció de clients finals, enquestes de satisfacció de concessionaris, enquestes sobre la qualitat dels productes i enquestes sobre la millora dels processos.

D’on obtindrà Motor Tàrrega les seves dades personals?
Motor Tàrrega obtindrà les seves dades personals principalment de vostè mateix i de la seva empresa (exclosos dades financeres en aquest últim cas). També podríem obtenir les seves dades personals de l’empresa que li hagi venut o llogat un producte o servei Renault.

Què passa si no proporciona a Motor Tàrrega les seves dades personals?
Algunes dades personals són necessaris perquè Motor Tàrrega interactuï amb els seus clients per a fins empresarials. El fet de no proporcionar dades personals impedirà la tramitació i lliurament dels productes i serveis que vostè o la seva empresa pogués esperar de Motor Tàrrega.

Com compartirà Motor Tàrrega les seves dades personals? Es transferiran fora de la UE o de l’EEE?
Motor Tàrrega normalment no compartirà les seves dades personals amb ningú que no pertanyi al Grup Volvo / Renault, llevat que així ho exigeixin les lleis o normatives. No obstant això, Motor Tàrrega podria, si resultés necessari per complir el propòsit del processament de les dades personals, compartir les seves dades personals amb altres empreses del Grup Volvo / Renault, incloses empreses que no pertanyin a la Unió Europea (UE) o l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Motor Tàrrega també podria, si resultés necessari per complir el propòsit del processament de les dades personals, compartir les seves dades personals amb altres empreses i proveïdors externs, incloses empreses i proveïdors que no pertanyin a la UE o l’EEE.
Motor Tàrrega s’ha d’assegurar que s’implantin les mesures de seguretat apropiades que ofereixin els nivells de protecció adequats per a les seves dades personals conforme a les lleis de protecció de dades aplicables. Si té algun dubte sobre la transferència de dades, poseu-vos en contacte amb el responsable de protecció de dades de Motor Tàrrega.

Durant quant de temps conservarà Motor Tàrrega les seves dades personals?
Motor Tàrrega conservarà les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per complir les seves obligacions legals o contractuals tenint en compte, per exemple, el període contractual i els requisits de garantia i de responsabilitat per productes defectuosos, i mai durant més temps del que Motor Tàrrega necessiti per complir els propòsits per als quals es van recopilar aquestes dades personals.

Els seus drets de protecció de dades
Té dret a sol·licitar a Motor Tàrrega informació sobre les dades personals processats i accés a aquestes dades personals. També té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si aquests són incorrectes i l’esborrat dels mateixos. Així mateix, té dret a sol·licitar la restricció del processament de les seves dades personals, és a dir, sol·licitar a Motor Tàrrega que limiti el processament de les seves dades personals en determinades circumstàncies. També té dret a oposar-se al processament basat en un interès legítim o al processament per a fins de màrqueting directe.
Té dret igualment a la portabilitat de les dades (transferència de les seves dades personals a un altre controlador) si el processament de les seves dades personals per part de Motor Tàrrega es basa en el seu consentiment o en una obligació contractual i es realitza de forma automatitzada.

També té dret a presentar a una autoritat supervisora qualsevol queixa que pugui tenir pel que fa al processament de les seves dades personals per part de Motor Tàrrega. Per obtenir més informació sobre aquests drets i com exercir-los, poseu-vos en contacte amb el responsable de protecció de dades de Motor Tàrrega.

AVÍS SOBRE LA PRIVACITAT DE LES DADES DEL VEHICLE

Quines categories de dades personals processarà Motor Tàrrega?
Dades generats pel vehicle
Si les dades generades pel vehicle es poguessin relacionar amb vostè com a persona, es considerarien dades personals. Motor Tàrrega processarà les següents categories de dades personals generades pel vehicle. Recordeu que Motor Tàrrega no processarà necessàriament totes les dades que s’indiquen a continuació.
Comportament i rendiment del conductor, com el patró de conducció, dades d’ubicació i de geoposicionament instantanis i els ajustos d’idioma del panell d’instruments.
Número d’identificació del vehicle, com l’ID del vehicle (inclosos el VIN i la identificació del xassís), el nom IP i l’adreça MAC.
Dades sobre el rendiment del vehicle, com dades tècniques del vehicle, informació dels components del vehicle, ús de la bateria, dades del motor, consum de combustible, dades de potència/par i codis d’error.
Dades sobre l’ús del vehicle, com l’ús del fre, el canvi de marxes, l’acceleració / desacceleració, la configuració del panell d’instruments, l’ús de potència/par, dades tècniques generades pel motor i les dades detectats sobre les condicions ambientals i de la carretera amb registres de temps i hores de funcionament.
Dades ambientals, com les condicions de la carretera i les condicions ambientals.

Fonaments jurídics i propòsits del processament
Interessos legítims de Motor Tàrrega
Motor Tàrrega s’esforça constantment per desenvolupar i oferir avançats i innovadors productes i serveis. Gràcies a la contínua avaluació i anàlisi de les dades dels vehicles en circulació, Motor Tàrrega és capaç de desenvolupar i millorar els seus productes i serveis. Així doncs, Motor Tàrrega processarà les dades generades pel vehicle amb la finalitat de:

• Realitzar tasques de recerca i desenvolupament per millorar i mantenir els productes i serveis actuals i desenvolupar-ne de nous.
• Determinar la qualitat, els tipus i les condicions de les carreteres i conèixer els efectes ambientals dels vehicles en funció de la seva ubicació.
• Resolució de problemes de qualitat en els vehicles.
• Gestionar la garantia.
• Gestionar reclamacions de responsabilitat per productes defectuosos.
• Dur a terme una vigilància del compliment de normatives i contractes.
• Realitzar diagnòstics i un manteniment proactiu.
• Assessorar els clients sobre els productes i serveis que podrien ajustar-se a les seves necessitats, tenint en compte el rendiment i l’ús dels seus vehicles.
Motor Tàrrega processarà les dades generades pel vehicle basant-se en el seu interès legítim de dur a terme tal processament. L’interès legítim de Motor Tàrrega inclou l’interès de gestionar les seves operacions diàries en relació amb problemes de seguretat i qüestions relatives a la garantia i la responsabilitat per productes defectuosos. Així mateix, l’interès legítim de Motor Tàrrega inclou l’interès de millorar els seus productes i serveis en funció de les dades del seu funcionament actual.

Obligació legal
Motor Tàrrega podrà processar les dades generades pel motor del vehicle per tal de complir amb les normatives d’homologació de la Directiva de la UE 2007/46 / CE i altres obligacions legals aplicables.

D’on obtindrà Motor Tàrrega les seves dades personals?
Motor Tàrrega obtindrà les seves dades personals del vehicle ja sigui de forma interactiva a través de la xarxa sense fil (p. Ex., A través de la unitat de comandament telemàtica) o mitjançant l’ús d’eines de diagnòstic (p. Ex., Tech Tool per cable).

Com compartirà Motor Tàrrega les seves dades personals? Es transferiran fora de la UE o de l’EEE?
Motor Tàrrega normalment no compartirà les seves dades personals amb ningú que no pertanyi al Grup Volvo / Renault, llevat que així ho exigeixin les lleis o normatives. No obstant això, Motor Tàrrega podria, si resultés necessari per complir el propòsit del processament de les dades personals, compartir les seves dades personals amb altres empreses del Grup Volvo / Renault, incloses empreses que no pertanyin a la Unió Europea (UE) o l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Motor Tàrrega també podria, si resultés necessari per complir el propòsit del processament de les dades personals, compartir les seves dades personals amb altres empreses i proveïdors externs, incloses empreses i proveïdors que no pertanyin a la UE o l’EEE.
Motor Tàrrega s’ha d’assegurar que s’implantin les mesures de seguretat apropiades que ofereixin els nivells de protecció adequats per a les seves dades personals conforme a les lleis de protecció de dades aplicables. Si té algun dubte sobre la transferència de dades, poseu-vos en contacte amb el responsable de protecció de dades de Motor Tàrrega.

Durant quant de temps conservarà Motor Tàrrega les seves dades personals?
Les dades relacionades amb un determinat vehicle es processaran durant tota la vida útil prevista d’aquest tipus de vehicle, que podria ser de fins a 25 anys.

Els seus drets de protecció de dades
Té dret a sol·licitar a Motor Tàrrega informació sobre les dades personals processats i accés a aquestes dades personals. També té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si aquests són incorrectes i l’esborrat de les mateixes. Així mateix, té dret a sol·licitar la restricció del processament de les seves dades personals, és a dir, sol·licitar a Motor Tàrrega que limiti el processament de les seves dades personals en determinades circumstàncies. També té dret a oposar-se al processament basat en un interès legítim o al processament per a fins de màrqueting directe. Té dret igualment a la portabilitat de les dades (transferència de les seves dades personals a un altre controlador) si el processament de les seves dades personals per part de Motor Tàrrega es basa en el seu consentiment o en una obligació contractual i es realitza de forma automatitzada.
També té dret a presentar a una autoritat supervisora ​​qualsevol queixa que pugui tenir pel que fa al processament de les seves dades personals per part de Motor Tàrrega. Per obtenir més informació sobre aquests drets i com exercir-los, poseu-vos en contacte amb el responsable de protecció de dades de Motor Tàrrega.

COOKIES

 Què és un Cookie?
Un Cookie és un fitxer de dades que s’emmagatzema en el navegador d’Internet de l’ordinador de l’usuari en visitar un lloc web. La seva finalitat és, principalment, recopilar dades relatives a l’ús d’aquest lloc.
A l’ordinador de l’usuari, els cookies són administrats pel navegador d’Internet.
L’usuari pot en tot moment llegir, eliminar o desactivar les cookies, mitjançant les opcions del seu navegador.

Quines categories de dades personals processarà la web de Motor Tàrrega, amb quina finalitat i en quin fonament jurídic es basarà per a això?
Podrà utilitzar els llocs web de Motor Tàrrega sense revelar la seva identitat. Més avall s’indica la informació que recollim per defecte quan s’accedeix als llocs web. Si s’inscriu en algun dels nostres serveis o es posa en contacte amb nosaltres a través de formularis, s’oferirà informació detallada sobre com es processen les seves dades en relació a la seva inscripció.
Quan accedeix al web de Motor Tàrrega, el seu navegador web està tècnicament configurat per transmetre automàticament les següents dades (“dades de registre”) al nostre servidor web, que posteriorment capturarem en arxius de registre:
• Data d’accés
• Hora d’accés
• URL del lloc web referit
• Arxiu recuperat
• Volum de dades transmès
• Tipus i versió del navegador
• Sistema operatiu
• Adreça IP
• Nom de domini del seu proveïdor d’accés a Internet

Es tracta únicament d’informació amb la qual no és possible identificar-lo. Aquesta informació es requereix per motius tècnics per tal de poder oferir correctament el contingut que hagi sol·licitat. Aquest recull de dades constitueix un aspecte de l’ús dels llocs web ineludible. Les dades de registre s’analitzen únicament per motius estadístics per tal de millorar el nostre lloc web i la seva funcionalitat subjacent.

Reenviament de dades a tercers
Motor Tàrrega podria, si resultés necessari per complir el propòsit del processament de les dades personals o si ho exigeixen les lleis o normatives, compartir les seves dades personals amb altres empreses del Grup Volvo/Renault, incloses empreses que no pertanyin a la Unió Europea ( UE) o a l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Motor Tàrrega també podria, si resultés necessari per complir el propòsit del processament de les dades personals, compartir les seves dades personals amb altres empreses i proveïdors externs, incloses empreses i proveïdors que no pertanyin a la UE o l’EEE.
Treballem amb diversos proveïdors de serveis diferents per oferir els llocs web del Grup Volvo/Renault. Motor Tàrrega s’ha d’assegurar que s’implantin les mesures de seguretat apropiades que ofereixin els nivells de protecció adequats per a les seves dades personals conforme a les lleis de protecció de dades aplicables.

Enllaços a altres llocs web
Els nostres llocs web poden contenir enllaços a altres llocs web. No exercim cap influència en el compliment o incompliment de les disposicions sobre protecció de dades per part dels operadors d’aquests llocs web.

Durant quant de temps conservarà Motor Tàrrega les seves dades personals?
Motor Tàrrega conservarà les seves dades personals durant el temps que es requereixi per complir els propòsits per als quals es van recopilar aquestes dades personals.

Els seus drets de protecció de dades
Té dret a sol·licitar a Motor Tàrrega informació sobre les dades personals processats i accés a aquestes dades personals. També té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si aquests són incorrectes i l’esborrat dels mateixos. Així mateix, té dret a sol·licitar la restricció del processament de les seves dades personals, és a dir, sol·licitar a Motor Tàrrega que limiti el processament de les seves dades personals en determinades circumstàncies.
També té dret a oposar-se al processament basat en un interès legítim o al processament per a fins de màrqueting directe. Té dret igualment a la portabilitat de les dades (transferència de les seves dades personals a un altre controlador) si el processament de les seves dades personals per part de Motor Tàrrega es basa en el seu consentiment o en una obligació contractual i es realitza de forma automatitzada.
També té dret a presentar a una autoritat supervisora ​​qualsevol queixa que pugui tenir pel que fa al processament de les seves dades personals per part de Motor Tàrrega.

Motor Tàrrega utilitza Google Analytics en el seu ordinador
Durant la visita de l’usuari al nostre lloc, Motor Tàrrega utilitza cookies de Google Analytics. Aquests cookies ens permeten establir estadístiques i determinar el grau de visites i d’utilització dels diferents elements que componen el nostre lloc web (seccions i subseccions visitades). Aquestes dades ens permeten millorar la pertinència i la facilitat d’ús del nostre lloc.

Altres Cookies utilitzats per Motor Tàrrega
En accedir al nostre lloc web, poden emmagatzemar-se en el seu ordinador cookies d’entitats col·laboradores (com els dels botons per compartir a les xarxes socials). Aquests cookies no tenen per finalitat identificar els centres d’interès de l’usuari ni recopilar dades de navegació.
Pel que fa als galetes dels botons per compartir a les xarxes socials, li aconsellem que consulti les condicions generals d’utilització d’aquestes xarxes.

Com canviar les opcions relatives a les galetes?
Per controlar els cookies hi ha diverses possibilitats. Qualsevol configuració que realitzi en el seu navegador pot modificar la seva navegació a Internet i les seves condicions d’accés a determinats serveis que requereixin la utilització de cookies.
La configuració de l’ús dels cookies és diferent segons el navegador que s’utilitzi. El procés de configuració es descriu en el menú d’ajuda de cada navegador. Consulti-per saber com modificar l’ús dels cookies segons les seves preferències.
Chrome
Internet Explorer
Safari
Firefox

Identitat i dades de contacte del controlador i del responsable de protecció de dades
Motor Tàrrega com a controlador de dades personals, és responsable del processament de les seves dades personals en virtut de les lleis i normatives sobre protecció de dades aplicables.
Si té algun dubte sobre el processament de les seves dades personals, poseu-vos en contacte amb el responsable de protecció de dades de Motor Tàrrega a través de l’adreça atencioclient@motortarrega.com o bé, per correu postal o per telèfon:
Motor Tàrrega Trucks, Avinguda de Barcelona, ​​31,25300 Tàrrega
973312404

Notes addicionals
• Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.
• Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i des d’aquest lloc han d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.
• En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.
• En el cas de les galetes de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les galetes en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. Podeu consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç
• Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de galetes no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.